fbpx

Algemene voorwaarden Optimal Strength

 • Artikel 1 Begrippen
  De organisatie: Optimal Strength. Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Optimal Strength waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij Patrick Weurding.
 • Artikel 2 Toepasselijkheid
  Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Optimal Strength voor het deelnemen aan Personal Training en BioSignature. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van diensten van Optimal Strength geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast wordt iedere deelnemer geadviseerd verzekerd te zijn tegen ongevallen en/of arbeidsongeschiktheid. Indien Optimal Strength het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen. Dient de klant dit te doen.
 • Artikel 3 Intakeprocedure
  Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Optimal Strength te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende u persoonsgegevens dient u per omgaande aan Optimal Strength door te geven.
 • Artikel 4 Tijdstip en plaats
  Bij bevestiging van de inschrijving zal Optimal Strength meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Optimal Strength bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor Optimal Strength als ook de klant. Een trainingssessie met een van onze personal trainer vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden door de gemiste trainingssessies.
 • Artikel 5 Uitvoering van de opdracht
  Op Optimal Strength rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud wordt bepaald door Patrick Weurding. Optimal Strength voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Optimal Strength niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.
 • Artikel 6 Aansprakelijkheid
  Voor elke door Optimal Strength aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Optimal Strength kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Optimal Strength is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Optimal Strength is niet aansprakelijk wanneer bij Optimal Strength, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Optimal Strength is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgden van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen Optimal Strength wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Optimal Strength aanbiedt. Optimal Strength is niet aansprakelijk wanneer de klant op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze klant. De klant dient Optimal Strength te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.
 • Artikel 7 Ontbinding
  Optimal Strength is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van Assen. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Patrick Weurding. In het geval van een nieuwe contractuele verplichting is het mogelijk om binnen 7 kalender dagen te ontbinden. Bij een bestaande overeenkomst geld er een opzegtermijn van 1 kalender maand.
 • Artikel 8 Betalingsvoorwaarden
  Bij de overeenkomst van klant en Optimal Strength zal Optimal Strength meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Optimal Strength gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Dadelijk worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Optimal Strength te voldoen. Indien Optimal Strength over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Optimal Strength een bedrag van 4,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van Optimal Strength is het BTW 6%-tarief van toepassing. Per 1-1- 2019 is het BTW 9%-tarief van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Optimal Strength gerechtigd de prijzen te verhogen met €2,50. Boven dit bedrag heeft de klant in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.
 • Artikel 9 Ziekmelding
  Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Optimal Strength. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.
 • Artikel 10 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen
  Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Optimal Strength is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst bestaat uit 5 weken vakantie per kalender jaar. Indien meer vakantie, zal de overeenkomst met het aantal dagen/weken verlengt worden. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.
 • Artikel 11 Gezondheid
  De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Optimal Strength aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Optimal Strength.
 • Artikel 12 Vertrouwelijkheid
  Optimal Strength is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Optimal Strength gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
 • Artikel 13 Intellectueel eigendom
  Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Optimal Strength voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Optimal Strength. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Optimal Strength. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Optimal Strength zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Optimal Strength ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Optimal Strength zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.
 • Artikel 14 Geschillen
  Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Optimal Strength. Alle geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Het Nederlands recht is op deze geschillen van toepassing. De Rechtbank Noord-Nederland is bij uitsluiting bevoegd.